GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring i håndtering av tvister og konflikter. Firmaet har fokus på å finne akseptable løsninger for partene gjennom dialog og forhandlinger.

Firmaet kan bistå som utenrettslig mekler i tvister, ved rettsmekling eller som proessfullmektig ved ordinær sakførsel.