Strategi er en angivelse av en plan og tiltak som er nødvendige for å nå et mål. I mange sammenhenger vil det være en fordel å arbeide strategisk for å nå sine mål i saker som gjelder eller grenser til rettslige spørsmål. De fleste virksomheter er berørt at en rekke rettslige rammer som har betydning når forretningsstrategi og -planer skal utvikles. Strategiutvikling vil også være viktig i forhandlinger og håndteringen av tvister.

GRØSFJELD Advokatfirma rådgir i strategiprosesser i grenselandet til jus, og gjerne i samarbeid med andre rådgivere.