Grunnerverv og ekspropriasjon

GRØSFJELD Advokatfirma bistår både utbyggere og grunneiere i forbindelse med avklaring av utmålingsprinsipper og grunnervervsprosessen forøvrig.

Mange saker lar seg løse gjennom forhandlinger, mens innløsning, avtaleskjønn og ekspropriasjon kan være aktuelt i andre tilfeller. GRØSFJELD Advokatfirma bistår i slike prosesser hvor både menneskelige forhold, forhandlingsstrategi og forståelse for offentlige prosesser er av stor betydning ved siden av de faktiske og rettslige sider av den konkrete saken.