Erstatning og forsikring

De fleste utsettes for ulike typer risiko for at økonomisk tap kan inntre. I mange tilfeller vil virksomheter tegne forsikring som sikkerhet for risikoen, men dette er ikke alltid tilfellet.  Når skade og tap foreligger, er det uansett naturlig å vurdere krav mot skadevolder eller forsikringsselskap.
 
GRØSFJELD Advokatfirma bistår med vurdering av mulige erstatningskrav og fremmer krav mot forsikringsselskap samt andre aktuelle virksomheter hvor det er aktuelt. Firmaet bistår også i tilfeller hvor virksomheter mottar erstatningskrav hvor enten størrelsen på kravet, eller kravet som helhet, bestrides.