Om firmaet

GRØSFJELD Advokatfirma AS er et «boutique»-firma i Stavanger som bistår ulike virksomheter og privatpersoner over hele landet som har behov for advokat på bestemte områder.

GRØSFJELD Advokatfirma AS har hovedfokus på bygge- og eiendomsjus, men bistår også sine klienter med rådgivning innen bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg bistår firmaet med IT- og immaterialrett knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

GRØSFJELD Advokatfirma AS er medlem av Den norske advokatforening.

Menneskene

Advokat MBA Kjell Erik Grøsfjeld

Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har ca. 17 års erfaring som advokat i Stavanger. Han har bred erfaring som forretningsadvokat fra bl.a. det multinasjonale konsulentselskapet PwC samt et av landets største advokatfirma, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Grøsfjeld er en «allrounder» som bistår på en rekke juridiske problemstillinger, men hans fremste spesialområde gjennom årene har vært bygge- og eiendomsjus. Grøsfjeld har hovedfokus på bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen, men bistår også private klienter i saker hvor eiendom er berørt på ulike måter.

Som eiendomsadvokat Grøsfjeld bistår i hele verdikjeden fra grunnerverv, tingsrettslig og selskapsrettslig bistand, offentlige plan og reguleringsprosesser, inngåelse av utbyggingsavtaler og byggesak. Han har bistått med bl.a. kontraktsinngåelse, klargjøring for salg og diverse undersøkelser ved kjøp (Due Diligence mv.) og oppgjør i forbindelse med en rekke eiendomstransaksjoner. Grøsfjeld har også bistått i forbindelse forhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med mangelssaker og andre eiendomsjuridiske og forretningsjuridiske spørsmål. Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er også sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening og kan bistå som mekler i tvister eller annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett.

Grøsfjeld bistår sine klienter med annen nødvendig forretningsjuridisk bistand, bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg til dette, har Grøsfjeld bistått ulike selskaper vedrørende IT- og immaterielle spørsmål knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

I tillegg til juristutdanningen har han en internasjonal Master of Business Administration (MBA) fra University of Cambridge. Denne bakgrunnen gjør at han er godt rustet som rådgiver i strategiutvikling og spørsmål som befinner seg i grenselandet mellom jus og forretningsdrift.

Grøsfjeld har erfaring med beredskap og krisehåndtering med særlig fokus på å håndtere rettslige spørsmål, bl.a. i kontakt med offentlig tilsynsmyndigheter og ulike operative virksomheter, herunder Forsvaret. Han har også gjennomført et program i Kriseledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH Executive).

Grøsfjeld har i tillegg hatt en rekke politiske verv i over 25 år og har god forståelse for offentlig sektor, særlig kommunesektoren. Hans politiske lange politiske erfaring er en viktig kompetanse ved bistand i ulike prosesser ovenfor offentlige virksomheter og myndigheter.

Grøsfjelds bakgrunn gir han en unik kompetanse i rådgivning som ligger i grenselandet mellom jus, forretningsdrift og offentlig sektor.

CV Kjell Erik Grøsfjeld november 2017

Tjenester

GRØSFJELD Advokatfirma bistår først og fremst med juridisk rådgivning. I denne sammenheng bistår firmaet også med tilgrensede kompetanseområder, herunder forhandlinger, strategiutvikling, eierstyring/selskapsledelse, kommunikasjon, myndighetskontakt, krisehåndtering, faktaundersøkelse/granskning og tvisteløsning.

En oversikt over tjenestene som tilbys følger nedenfor.

Juridisk rådgivning

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med juridisk rådgivning til private- og offentlige virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Hovedfokuset er bygge- og eiendomsjus.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår i hele verdikjeden fra grunnerverv, tingsrettslig og selskapsrettslig bistand, regulering, inngåelse av utbyggingsavtaler og byggesak. Videre bistår firmaet med forhandlinger i forbindelse med avtale- og kontraktsinngåelse. GRØSFJELD Advokatfirma bistår private klienter, men da særlig i juridiske saker som er knyttet til eiendom på ulike måter.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med forretningsjuridisk rådgivning innen avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg bistår firmaet med IT- og immaterialrettslig rådgivning knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

Strategi

Strategi er en angivelse av en plan og tiltak som er nødvendige for å nå et mål. I mange sammenhenger vil det være en fordel å arbeide strategisk for å nå sine mål i saker som gjelder eller grenser til rettslige spørsmål. De fleste virksomheter er berørt at en rekke rettslige rammer som har betydning når forretningsstrategi og -planer skal utvikles. Strategiutvikling vil også være viktig i forhandlinger og håndteringen av tvister.

GRØSFJELD Advokatfirma rådgir i strategiprosesser i grenselandet til jus, og gjerne i samarbeid med andre rådgivere.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er sentralt i mange typer prosesser hvor rettslige spørsmål er berørt. Utvikling av kommunikasjonsstrategi og kvalitetssikring av uttalelser mv. kan være viktig når virksomheten er rettslig eksponert på ulike måter. Dette gjelder for eksempel ovenfor andre virksomheter, offentlig myndighet og media i viktige bygge- og reguleringssaker. Advokatfirma samarbeider med kommunikasjonsrådgivere ved behov.

Eierstyring og selskapsledelse

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i forbindelse med eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).

GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring fra styre- og utvalgsposisjoner i det private næringsliv, offentlig- og frivillig sektor. Firmaet kan bistå med rådgivning til styre og selskapsledelse og kan tiltre styreposisjoner ved behov.

Bistand ovenfor offentlige myndigheter – forvaltningsrett

Det er nødvendig for virksomheter å forholde seg til offentlige myndigheter på en rekke ulike måter. Den enkelte virksomhets rettigheter og plikter ovenfor det offentlige kan ofte ha avgjørende betydning. I mange sammenhenger kan det være behov for ulike virksomheter å ivareta sine rettigheter i forhold til andre private virksomheter, for eksempel hvor interesser står mot hverandre eller at det er konkurranse om et begrenset gode. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med forvaltningsrett og myndighetskontakt. Firmaet bistår med avklaring av rettighets- og plikter i forhold til det offentlige, bl.a. i søknads- og klageprosesser.

Forhandlinger og avtaleinngåelse

Forhandlinger og avtaleinngåelse er av stor betydning for ulike typer virksomheter. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med forhandlinger i forbindelse med avtale- og kontraktsinngåelse samt tvisteløsning. Avklaring og fordeling av risiko er sentralt i slike prosesser, og i mange tilfeller lykkes det gjennom samarbeid og konstruktive forhandlinger å komme frem til kommersielle løsninger som gir merverdi for partene.

Mange virksomheter mangler skriftlige avtaler eller har kontrakter som har svakheter som representerer en risiko for tvister ved senere uenighet. Et viktig formål med den juridiske bistanden ved avtaleinngåelse vil være å avklare ytelsene til partene for å unngå uklarhet som kan danne grunnlag for senere tvister. Videre er avklaring av risiko og risikofordeling sentralt i bistanden. GRØSFJELD Advokatfirma har et kommersielt fokus og har et øye for merverdier for kundene ved avtaleinngåelse.

Tvisteløsning og prosedyre

GRØSFJELD Advokatfirma har mange års erfaring i håndtering av tvister og konflikter. Firmaet har et løsningsorientert fokus, og arbeider for å finne utenrettslige løsninger hvor partene kan komme frem til enighet. I praksis skjer dette gjerne gjennom forhandlinger eller utenrettslig mekling hvor firmaet kan bistå.

Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er også sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening, og kan bistå som mekler i tvister og annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett. Se mer under nettsiden: mekling.no.

Dersom utenrettslige løsninger ikke er aktuelle, har GRØSFJELD Advokatfirma lang erfaring med prosedyre for ulike domstoler samt rettsmegling.

Beredskap og krisehåndtering

Det knytter seg ulike typer risiko til alle typer virksomheter. Noen virksomheter har planer for beredskap dersom uventede hendelser og kriser oppstår, bl.a. fordi det er krav til beredskap i lovgivning. Selv om det ikke stilles like strenge krav til beredskap til alle virksomheter, så vil det være en fordel for virksomheten å ha beredskap på å håndtere uventede hendelser og kriser. Når uventede hendelser og kriser oppstår, har mange virksomheter behov for å tilkalle ekstern kompetanse som kan bistå med håndteringen.

GRØSFJELD Advokatfirma har erfaring med beredskap og krisehåndtering med særlig fokus på å håndtere rettslige spørsmål, bl.a. i kontakt med offentlig tilsynsmyndigheter og ulike operative virksomheter, herunder Forsvaret. Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har også gjennomført et program i Kriseledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH Executive).

Granskning og faktaundersøkelse

Når bestemte situasjoner oppstår, så kan det være aktuelt å gjennomføre granskning eller faktaundersøkelse. Hjemmel for bruk av slike prosesser kan være aksjelovgivningen eller arbeidsmiljøloven.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå som uavhengig rådgiver i slike prosesser, evt. i samarbeid med andre profesjonelle rådgivere.

Eiendomsjus

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med eiendomsjuridisk rådgivning innen eiendomsutvikling, byggeprosjekter, eiendomstransaksjoner og eiendomsforvaltning.

Nedenfor følger en oversikt over diverse eiendomsjuridisk kompetanse.

Reguleringssaker

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av reguleringsarbeid. I reguleringsprosessene er det viktig å gjøre et godt forarbeid og vurdere ulike strategier for å lykkes å komme frem til en mest mulig optimal reguleringsplan.

Reguleringsplaner gir rettigheter og plikter som gir rettslige rammer for parten og det offentlige i senere byggesaker, og det er derfor viktig å få avklart de rettslige grensene for plankartet og bestemmelsene.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår også i høringsprosesser i relasjon til naboer og ulike offentlige myndigheter i planprosessene.

Grunnerverv og ekspropriasjon

Mange blir berørt av grunnerverv og ekspropriasjon i ulike situasjoner. Slike prosesser kan være krevende for de som er involvert. Grunnerverv er ofte en forutsetning for å kunne gjennomføre utbyggingsprosjekter, og GRØSFJELD Advokatfirma bistår både utbyggere og grunneiere i forbindelse med avklaring av utmålingsprinsipper og grunnervervsprosessen forøvrig.

Mange saker lar seg løse gjennom forhandlinger, mens innløsning, avtaleskjønn og ekspropriasjon kan være aktuelt i andre tilfeller. GRØSFJELD Advokatfirma bistår i slike prosesser hvor både menneskelige forhold, forhandlingsstrategi og forståelse for offentlige prosesser er av stor betydning ved siden av de faktiske og rettslige sider av den konkrete saken.

Utbyggingsavtaler og refusjon

I forbindelse med utbygging inngår gjerne utbygger en utbyggingsavtale med en kommune hvor bl.a krav til opparbeidelse av teknisk infrastruktur reguleres nærmere. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å kreve refusjon etter reglene i plan- og bygningsloven. GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå i forhandlinger om utbyggingsavtaler og i prosesser vedrørende krav om refusjon.

Byggesaker

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av byggesaker. Det gjelder både rådgivning i forbindelse med prosjektutvikling og i selve byggesaksprosessen ovenfor det offentlige, herunder klagebehandling.

Byggekontrakter og entrepriseforhold

Ved nyoppføring eller rehabilitering av bygg er byggekontrakter sentrale for både entreprenører og byggherrer. Et viktig spørsmål å ta stilling til i planleggingsfasen er hvilken entrepriseform som er hensiktsmessig i det aktuelle tilfellet og hvilke standardkontrakter som bør komme til anvendelse. Kontraktene vil også regulere nærmere hva hver av partene skal yte. Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet om hva som skal leveres fra entreprenøren og det er derfor viktig at partene har et bevisst forhold til kravspesifikasjonen.

GRØSFJELD Advokatfirma kan gi råd i forbindelse med inngåelse av byggekontrakter og den videre oppfølgingen av disse under byggeprosjektet samt sluttoppgjør og mangelssaker.

Mangelssaker

Ved kjøp og salg av eiendom og andre formuesgoder så hender det at det avdekkes feil og mangler. Det er viktig å fremme krav så tidlig som mulig, og GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med å vurdere mulige krav og evt. fremme slike krav mot selger på vegne av kjøper. I andre sammenhenger representerer firmaet selger i å bestride urettmessige krav på vegne av selger.

Eiendomstransaksjoner

Overdragelse av eiendom kan gjennomføres på ulike måter. Det mest vanlige er overskjøting av grunnbokshjemmel, men i næring er det mest aktuelt med overdragelse av aksjene i eiendomselskap som eier den aktuelle eiendommen. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med bistand i forbindelse med overdragelse av eiendom og kan bistå med bl.a. nødvendig klargjøring i forkant av salg, undersøkelser før kjøp (Due Diligence) og utarbeidelse av kjøpekontrakter.

Sameier og borettslag

Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål i forbindelse med ulike sammenslutninger som eierseksjonssameier, ordinære sameier og borettslag. I forbindelse med en ny utbygging bør en vurdere hvilken sammenslutningsform som er mest hensiktsmessig før sammenslutningen etableres, men en rekke rettslige spørsmål kan også oppstå etter at sammenslutningen er etablert.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning til utbyggere, styrer og sameiere/andelseiere ved behov.

Sameier og borettslag

Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål i forbindelse med ulike sammenslutninger som eierseksjonssameier, ordinære sameier og borettslag. I forbindelse med en ny utbygging bør en vurdere hvilken sammenslutningsform som er mest hensiktsmessig før sammenslutningen etableres, men en rekke rettslige spørsmål kan også oppstå etter at sammenslutningen er etablert.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning til utbyggere, styrer og sameiere/andelseiere ved behov.

Leieforhold

Mange virksomheter eier ikke lokaler selv, og leier isteden lokaler av andre, for eksempel en profesjonell eiendomsforvalter. Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål ved etablering og avslutning av leieforhold, samt mens leieforholdet løper.

GRØSFJELD Advokatfirma tilbyr juridisk bistand til både utleiere og leiere.

Naboforhold

Både virksomheter og privatpersoner kan komme i situasjoner hvor det er behov for avklaringer av forholdet til naboeiendommer. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår tvister i naboforhold. I mange tilfeller vil det være behov for dialog og mekling, mens det i andre tilfeller er nødvendige med rettslige prosesser.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med både rådgivning og tvisteløsning i nabosaker.

Rettigheter til fast eiendom

Ulike begrensede rettigheter til fast eiendom er svært vanlig. Typiske eksempler kan være bruksrettigheter (servitutt) som veirett eller parkering. Selv om det ikke er noe krav om tinglysing i norsk rett, er det vanlig å sørge for tinglysing slike rettigheter på eiendommer for å sikre rettsvern mot tredjemann.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med etablering og tinglysing av rettigheter på fast eiendom, samt avklaring av rekkevidden på etablerte rettigheter. Firmaet gir også råd i forbindelse med spørsmål om etablering av rettigheter gjennom hevd samt avvikling og sletting av rettigheter.

Forretningsjus

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med juridisk rådgivning til ulike virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Firmaet har hovedfokus på bygge- og eiendomsjus, men bistår også klienter med generell forretningsjuridisk rådgivning innen bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett, IT- og immaterialrett og generell forvaltningsrett.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike generelle kompetanseområdene.

Avtaler og kontrakter

Avtaler og kontrakter spiller en sentral rolle i forretningslivet og samfunnet forøvrig. Mange virksomheter undervurderer viktigheten av skriftlige avtaler og kontrakter, og risikerer tvister som følge av etterfølgende uenighet mellom partene. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse, forhandling og inngåelse av avtaler og kontrakter. Firmaet bistår også i reforhandling av avtaler og tvisteløsning hvor det oppstår uenighet.

Aksjeselskap og andre sammenslutninger

Sammenslutninger som aksjeselskap og andre selskap, for eksempel ansvarlig selskap, reguleres av diverse lovgivning. De mest aktuelle lovene er aksjeloven og selskapsloven. GRØSFJELD Advokatfirma bistår eiere, styre og administrasjon vedrørende selskapsrettslige spørsmål av ulik karakter. Firmaet kan også gi råd vedrørende spørsmål om god eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).

Pengekrav og inndrivelse

Mange virksomheter er avhengige av å sikre seg finansiering eller andre ytelser på ulike måter. I slike sammenhenger er det gjerne aktuelt å inngå låneavtaler og skaffe seg sikkerhet for kravene. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse og inngåelse av låneavtaler og gjeldsbrev. I tillegg bistår firmaet med å sikre pengekrav på ulike måter, for eksempel gjennom pantsettelse, garantistillelse eller kausjonering. Firmaet bistår med inndrivelse av fordringer på vegne av kreditorer.

Arbeidsrett

Det kan reise seg ulike rettslige problemstillinger i arbeidsforhold. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av et arbeidsforhold; inngåelse av arbeidskontrakter ved etablering og avklaring av grensene for arbeidsgivers styringsrett mens arbeidstaker er ansatt. Firmaet kan også bistå ved omorganisering, nedbemanning samt oppsigelser.

Erstatning og forsikring

De fleste utsettes for ulike typer risiko for at økonomisk tap kan inntre. I mange tilfeller vil virksomheter tegne forsikring som sikkerhet for risikoen, men dette er ikke alltid tilfellet.  Når skade og tap foreligger, er det uansett naturlig å vurdere krav mot skadevolder eller forsikringsselskap.
GRØSFJELD Advokatfirma bistår med vurdering av mulige erstatningskrav og fremmer krav mot forsikringsselskap samt andre aktuelle virksomheter hvor det er aktuelt. Firmaet bistår også i tilfeller hvor virksomheter mottar erstatningskrav hvor enten størrelsen på kravet, eller kravet som helhet, bestrides.

IT-kontrakter og immaterielle rettigheter

IT-kontakter er dynamiske kontrakter og gjelder teknologi som kan virke fremmed for mange. Denne typen kontakter skiller seg derfor fra andre kontraktstyper. GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av IT-anskaffelser både for leverandører og virksomheter som anskaffer IT-programvare og -utstyr samt mer omfattende IT-system. Firmaet har også erfaring med rådgivning i forbindelse med immaterielle rettigheter som varemerke samt markedsføringsrett.

Andre saksforhold?

Virksomheter og privatpersoner vil kunne ha behov for et stort spekter av juridiske tjenester. Dersom GRØSFJELD Advokatfirma ikke har den nødvendige kompetanse for den aktuelle saken, så kan firmaet være behjelpelig med å anbefale andre som kan bistå.

Kontakt

GRØSFJELD Advokatfirma AS, org.nr. 918 785 728

Telefon: +47 46430234
E-postadresse: advokat@grosfjeld.com
Internett: grosfjeld.com
Postadresse: Postboks 6521, 4087 STAVANGER
Besøksadresse: Badehusgata 37, 8. etasje, STAVANGER

Svankevigå Business Park

Badehusgata 37
STAVANGER

Personvernerklæring for GRØSFJELD Advokatfirma AS

Sist endret: 24.9.2018

Denne personvernerklæringen gjelder for GRØSFJELD Advokatfirma AS («vi» eller «oss»). Vi er behandlingsansvarlige for behandlingen av personopplysninger som er beskrevet i denne personvernerklæringen. Du finner kontaktinformasjonen vår nedenfor.

1. Hvem vi behandler personopplysninger om

Denne personvernerklæringen retter seg mot vår behandling av personopplysninger om følgende personer:

  • Privatkunder
  • Klienter i straffesaker
  • Kontaktpersoner hos virksomhetsklienter
  • Kontaktpersoner hos våre leverandører og samarbeidspartnere
  • Personer som er involvert i saker vi bistår i
  • Andre personer som er omtalt i saksdokumenter vi får tilgang til
  • Besøkende på vår nettside

2. Formål, typer personopplysninger og rettslig grunnlag

Nedenfor har vi gitt en oversikt over hvilke formål vi behandler personopplysninger for, hvilke typer personopplysninger vi behandler og det rettslige grunnlaget for behandlingen.

Etablering av klientforhold: Når vi kontaktes av en klient med forespørsel om vi kan ta et oppdrag, foretar vi en uavhengighetssjekk internt (konfliktavklaring) før vi eventuelt sier ja til oppdraget. Uavhengighetssjekken tjener et legitimt formål og har grunnlag i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Konfliktsjekk av privatkunder omfatter som regel fullt navn, hva saken gjelder og, hvis relevant, kredittverdighet. Generelt sett vil ikke konfliktsjekk på vegne av virksomhetskunder innebære behandling av personopplysninger.

I tilknytning til etableringen av et klientforhold vil vi foreta en kundekontroll i samsvar med reglene i hvitvaskingsloven. Kundekontrollen er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser etter hvitvaskingsloven, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav c.

Dersom vi kan ta oppdraget, registreres kontaktinformasjon, herunder navn, adresser, ulike telefonnummer, e-postadresser, organisasjonsnummer/fødselsnummer og bankkontonummer ved behov. Registreringen av kontaktopplysninger er for privatkunder nødvendig for å kunne inngå avtale med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b. For virkssomhetskunder bygger registreringen av kontaktopplysninger på en interesseavveining, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f.

Sakshåndtering: Enkelte advokatoppdrag innebærer at vi får tilgang til personopplysninger om parter eller andre enkeltpersoner som berøres av en sak. Slike opplysninger kan fremkomme av dokumenter klienten oversender eller annen korrespondanse i saken. Behandlingen av personopplysninger i forbindelse med oppdrag for virksomhetskunder er forankret i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). I noen saker får vi også tilgang til sensitive personopplysninger, f.eks. helseopplysninger eller straffedommer og lovovertredelser. I slike tilfeller har behandlingen av opplysningene hjemmel i GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (behandlingen er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Kunnskapsforvaltning: Behandlingsgrunnlaget er vår interesse i å nyttiggjøre utarbeidet kunnskap i videre rådgivning, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining). Vi anonymiserer mv. når dette er nødvendig.

Klientadministrasjon. Det opprettes egne saksmapper for oppdrag som utføres på vegne av klienten. Tid og kostnader som er påløpt på en sak registreres i vårt regnskapssystem. For virksomhetskunder er det vi gjør i forbindelse med klientadministrasjon hjemlet i GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining), mens det for privatkunder anses som en nødvendig del av det å oppfylle avtalen med vedkommende, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b.

Lagring og oppbevaring av saksdokumenter: Vi oppbevarer saksdokumenter i minimum 10 år etter at oppdraget er avsluttet. Lagring i det angitte tidsrommet er vurdert som nødvendig av hensyn både til klienten og for vår egen del, siden det i ettertid kan komme opp spørsmål eller en tvist hvor den informasjonen som er lagret på en sak igjen kan bli aktuell. Det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining, jf. den legitime interessen angitt over) og GDPR artikkel 9 nr. 2 bokstav f (fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav), jf. personopplysningsloven (ny 2018) § 11.

Fakturering: Kontaktopplysninger som er mottatt fra virksomhetskunder benyttes for å merke faktura som sendes til virksomheten dersom klienten ber om dette. For privatkunder, benyttes personens private e-postadresse, evt. vanlig postadresse, for utsendelse av faktura. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) for virksomhetskunder og GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav b (nødvendige for å oppfylle avtalen med den registrerte) for privatkunder.

Innsamling av personlige opplysninger: Vi samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Disse opplysningene kan være: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende Web-områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av vår nettside.

Cookies: Vi bruker cookies kun for å forbedre brukeropplevelsen samt sørge for at de valgene du har foretatt huskes. Disse slettes ved neste oppstart av din nettleser. I tillegg lastes cookies fra Google Analytics som vi benytter til å analysere bruksmønster av nettstedet. Ingen personlige opplysninger eller annen informasjon lagres fra vår side.

IT-drift og sikkerhet: Personopplysninger som er lagret i våre IT-systemer vil kunne være tilgjengelige for oss eller for våre leverandører i forbindelse med oppdateringer av systemer, implementering eller oppfølging av sikkerhetstiltak, feilretting eller annet vedlikehold. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 f (interesseavveining, jf. vår legitim interesse knyttet til nevnte aktiviteter) og vår rettslig forpliktelse til å ha tilfredsstillende informasjonssikkerhet, jf. GDPR artiklene 32 og 6 nr. 1 bokstav c.

Markedsføring: Vi sender ut nyhetsbrev til e-postadresser som er registrert på klienter som vi løpende yter advokattjenester til og andre som har bedt om å få vårt nyhetsbrev når dette blir aktuelt. Mottakere av nyhetsbrevet kan enkelt melde seg av tjenesten ved å benytte link som er inkludert i hver enkelt henvendelse. Behandlingsgrunnlaget er GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f (interesseavveining) der vi har mottatt e-postadressen i forbindelse med et advokatoppdrag. Dersom det foreligger et eksisterende kundeforhold vil markedsføringen skje i henhold til markedsføringsloven § 15(3). I andre sammenhenger bygger markedsføring på samtykke fra vedkommende, jf. markedsføringsloven § 15(1) og GDPR artikkel 6 nr. 1 a.

3. Hvem vi deler personopplysninger med

Våre leverandører av IT-tjenester vil kunne ha tilgang til personopplysninger dersom personopplysninger er lagret hos leverandøren eller på annen måte er tilgjengelig for leverandøren i henhold til kontrakten med oss. Leverandørene opptrer i henhold til databehandleravtale og under vår instruks. Leverandøren kan bare benytte personopplysningene for de formålene vi har bestemt og som er beskrevet i denne personvernerklæringen.

Det kan være aktuelt at vi bruker leverandører som befinner seg i land utenfor EU og EØS. Når det er aktuelt med overføring av personopplysninger til disse leverandørene, så bruker vi EUs standardavtaler for overføringer. (les mer her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer- personal-data-third-countries_en) og/eller EU-US PrivacyShield rammeverket (les mer her: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy- shield_en).

Advokater er underlagt en straffesanksjonert taushetsplikt som følger av straffeloven § 111. Alle opplysninger som blir betrodd oss i forbindelse med et oppdrag blir håndtert konfidensielt, med mindre det nødvenidg å utlevere personopplysninger for å ivareta oppdraget.

Vi utleverer ikke personopplysninger i andre tilfeller eller på andre måter enn dem som er beskrevet i denne personvernerklæringen med mindre klienten eksplisitt oppfordrer til eller samtykker til dette eller utleveringen er lovpålagt.

4. Lagring av personopplysninger

Vi lagrer personopplysninger som nevnt i punkt 2 ovenfor.

Vi lagrer saksdokumenter i minst 10 år. I løpet av denne perioden kan det være aktuelt at saksdokumentene sendes til eksternarkiv for lagring. Vi tilstreber å oppbevare så mye som mulig av saksdokumentene i elektronisk saksbehandlingssystem/arkiv.

Regnskapslovgivning pålegger oss ellers å lagre bestemte regnskapsdokumenter i et nærmere angitt tidsrom. Når et bestemt formål tilsier lagring i et gitt tidsrom, sørger vi for at personopplysningene utelukkende blir benyttet for det aktuelle formålet i dette tidsrommet.

5. Dine rettigheter

Du har rettigheter i personopplysninger som omhandler deg. Hvilke rettigheter du har, avhenger av omstendighetene.

Endring av innstillingene i nettleseren (cookies): Du kan avvise eller trekke tilbake din aksept for bruk av informasjonskapsler på din datamaskin ved å endre innstillingene i nettleseren.

Trekke samtykke tilbake: Dersom du har gitt samtykke til å motta nyhetsbrev fra oss, kan du når som helst trekke dette samtykket tilbake. Vi har lagt til rette for at du enkelt kan reservere deg mot denne typen henvendelser ved å inkludere en link til avregistreringsskjema i hver enkelt henvendelse. Dersom du har samtykket til annen behandling av personopplysninger, kan du også når som helst trekke ditt samtykke tilbake med henblikk på denne behandlingen ved å rette en henvendelse til oss om dette.

Be om innsyn: Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har registrert om deg, så langt ikke taushetsplikten er til hinder for dette. For å sikre at personopplysninger utleveres til rett person, kan vi stille krav om at begjæring om innsyn skjer skriftlig eller at identitet verifiseres på annen måte.

Be om retting eller sletting: Du kan be oss om å rette feilaktige opplysninger vi har om deg eller be oss om å slette personopplysninger. Vi vil så langt som mulig imøtekomme en forespørsel om å slette personopplysninger, men vi kan ikke gjøre dette dersom det er tungtveiende grunner for ikke å slette, for eksempel at vi må lagre opplysningene av dokumentasjonshensyn.

Dataportabilitet: I noen tilfeller vil du kunne ha adgang til å få utlevert personopplysninger du har oppgitt til oss for å få disse overført i et maskinlesbart format til et annet advokatfirma. Dersom det er teknisk mulig vil det i enkelte tilfeller være adgang til å få disse overført direkte til det andre firmaet.

Klage til tilsynsmyndigheten: Dersom du er uenig i måten vi behandler dine personopplysninger på, kan du sende inn en klage til Datatilsynet.

6. Sikkerhet

Vi har etablert prosedyrer for å håndtere personopplysninger på en sikker måte. Tiltakene er både av teknisk, og organisatorisk art. Vi foretar jevnlige vurderinger av sikkerheten i alle sentrale systemer som benyttes for håndtering av personopplysninger, og det er inngått avtaler som pålegger leverandører av slike systemer å sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet.

Tilgang til personopplysninger (og klient-/saksinformasjon) er begrenset til personell som har behov for tilgang for å utføre sine oppgaver.

Vi har vedtatt interner IT-retningslinjer, og vi foretar jevnlig opplæring av ansatte med hensyn til sikkerhet og bruk av IT-systemer.

7. Endringer i personvernerklæringen

Vi vil kunne gjøre mindre endringer i denne personvernerklæringen. Du vil alltid finne siste versjon på vår nettside. Ved vesentlige endringer vil vi varsle om dette.

8. Kontakt oss

Dersom du har spørsmål eller kommentarer til vår personvernerklæring eller du vil utøve dine rettigheter, kan du ta kontakt med oss:

GRØSFJELD Advokatfirma AS, Advokat MBA Kjell Erik Grøsfjeld, postboks 6521, 4087 STAVANGER, +4746430234

 

 

 

WordPress-tema av Sircon