Om firmaet

GRØSFJELD Advokatfirma AS ble etablert av advokat Kjell Erik Grøsfjeld og er et «boutique»-firma som bistår med juridisk rådgivning til ulike virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Firmaet har hovedfokus på bygge- og eiendomsjus.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår sine klienter med forretningsjuridisk rådgivning innen avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg bistår firmaet med IT- og immaterialrett knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

GRØSFJELD Advokatfirma AS er medlem av Den norske advokatforening.

Menneskene

Advokat MBA Kjell Erik Grøsfjeld

Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har ca. 17 års erfaring som advokat i Stavanger. Han har bred erfaring som forretningsadvokat fra bl.a. det multinasjonale konsulentselskapet PwC samt et av landets største advokatfirma, Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS. Grøsfjeld er en «allrounder» som bistår på en rekke juridiske problemstillinger, men hans fremste spesialområde gjennom årene har vært bygge- og eiendomsjus. Grøsfjeld har hovedfokus på bygge-, anleggs- og eiendomsbransjen, men bistår også private klienter i saker hvor eiendom er berørt på ulike måter.

Som eiendomsadvokat Grøsfjeld bistår i hele verdikjeden fra grunnerverv, tingsrettslig og selskapsrettslig bistand, offentlige plan og reguleringsprosesser, inngåelse av utbyggingsavtaler og byggesak. Han har bistått med bl.a. kontraktsinngåelse, klargjøring for salg og diverse undersøkelser ved kjøp (Due Diligence mv.) og oppgjør i forbindelse med en rekke eiendomstransaksjoner. Grøsfjeld har også bistått i forbindelse forhandlinger og tvisteløsning i forbindelse med mangelssaker og andre eiendomsjuridiske og forretningsjuridiske spørsmål. Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er også sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening og kan bistå som mekler i tvister eller annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett.

Grøsfjeld bistår sine klienter med annen nødvendig forretningsjuridisk bistand, bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg til dette, har Grøsfjeld bistått ulike selskaper vedrørende IT- og immaterielle spørsmål knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

Grøsfjeld har bistått en rekke virksomheter med forretningsjuridiske spørsmål. I tillegg til juristutdanningen har han en internasjonal Master of Business Administration (MBA) fra University of Cambridge. Denne bakgrunnen gjør at han er godt rustet som rådgiver i strategiutvikling og spørsmål som befinner seg i grenselandet mellom jus og forretningsdrift.

Grøsfjeld har erfaring med beredskap og krisehåndtering med særlig fokus på å håndtere rettslige spørsmål, bl.a. i kontakt med offentlig tilsynsmyndigheter og ulike operative virksomheter, herunder Forsvaret. Han har også gjennomført et program i Kriseledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH Executive).

Grøsfjeld har i tillegg hatt en rekke politiske verv i over 25 år og har god forståelse for offentlig sektor, særlig kommunesektoren. Hans politiske lange politiske erfaring er en viktig kompetanse ved bistand i ulike prosesser ovenfor offentlige virksomheter og myndigheter.

Grøsfjelds bakgrunn gir han en unik kompetanse i rådgivning som ligger i grenselandet mellom jus, forretningsdrift og offentlig sektor.

CV Kjell Erik Grøsfjeld november 2017

Tjenester

GRØSFJELD Advokatfirma bistår først og fremst med juridisk rådgivning. I denne sammenheng bistår firmaet også med tilgrensede kompetanseområder, herunder forhandlinger, strategiutvikling, eierstyring/selskapsledelse, kommunikasjon, myndighetskontakt, krisehåndtering, faktaundersøkelse/granskning og tvisteløsning.

En oversikt over tjenestene som tilbys følger nedenfor.

Juridisk rådgivning

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med juridisk rådgivning til private- og offentlige virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Hovedfokuset er bygge- og eiendomsjus.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår i hele verdikjeden fra grunnerverv, tingsrettslig og selskapsrettslig bistand, regulering, inngåelse av utbyggingsavtaler og byggesak. Videre bistår firmaet med forhandlinger i forbindelse med avtale- og kontraktsinngåelse. GRØSFJELD Advokatfirma bistår private klienter, men da særlig i juridiske saker som er knyttet til eiendom på ulike måter.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med forretningsjuridisk rådgivning innen avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett og forvaltningsrett. I tillegg bistår firmaet med IT- og immaterialrettslig rådgivning knyttet til bl.a. IT-kontrakter, varemerke- og markedsrett.

Strategi

Strategi er en angivelse av en plan og tiltak som er nødvendige for å nå et mål. I mange sammenhenger vil det være en fordel å arbeide strategisk for å nå sine mål i saker som gjelder eller grenser til rettslige spørsmål. De fleste virksomheter er berørt at en rekke rettslige rammer som har betydning når forretningsstrategi og -planer skal utvikles. Strategiutvikling vil også være viktig i forhandlinger og håndteringen av tvister.

GRØSFJELD Advokatfirma rådgir i strategiprosesser i grenselandet til jus, og gjerne i samarbeid med andre rådgivere.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er sentralt i mange typer prosesser hvor rettslige spørsmål er berørt. Utvikling av kommunikasjonsstrategi og kvalitetssikring av uttalelser mv. kan være viktig når virksomheten er rettslig eksponert på ulike måter. Dette gjelder for eksempel ovenfor andre virksomheter, offentlig myndighet og media i viktige bygge- og reguleringssaker. Advokatfirma samarbeider med kommunikasjonsrådgivere ved behov.

Eierstyring og selskapsledelse

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i forbindelse med eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).

GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring fra styre- og utvalgsposisjoner i det private næringsliv, offentlig- og frivillig sektor. Firmaet kan bistå med rådgivning til styre og selskapsledelse og kan tiltre styreposisjoner ved behov.

Bistand ovenfor offentlige myndigheter – forvaltningsrett

Det er nødvendig for virksomheter å forholde seg til offentlige myndigheter på en rekke ulike måter. Den enkelte virksomhets rettigheter og plikter ovenfor det offentlige kan ofte ha avgjørende betydning. I mange sammenhenger kan det være behov for ulike virksomheter å ivareta sine rettigheter i forhold til andre private virksomheter, for eksempel hvor interesser står mot hverandre eller at det er konkurranse om et begrenset gode. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med forvaltningsrett og myndighetskontakt. Firmaet bistår med avklaring av rettighets- og plikter i forhold til det offentlige, bl.a. i søknads- og klageprosesser.

Forhandlinger og avtaleinngåelse

Forhandlinger og avtaleinngåelse er av stor betydning for ulike typer virksomheter. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med forhandlinger i forbindelse med avtale- og kontraktsinngåelse samt tvisteløsning. Avklaring og fordeling av risiko er sentralt i slike prosesser, og i mange tilfeller lykkes det gjennom samarbeid og konstruktive forhandlinger å komme frem til kommersielle løsninger som gir merverdi for partene.

Mange virksomheter mangler skriftlige avtaler eller har kontrakter som har svakheter som representerer en risiko for tvister ved senere uenighet. Et viktig formål med den juridiske bistanden ved avtaleinngåelse vil være å avklare ytelsene til partene for å unngå uklarhet som kan danne grunnlag for senere tvister. Videre er avklaring av risiko og risikofordeling sentralt i bistanden. GRØSFJELD Advokatfirma har et kommersielt fokus og har et øye for merverdier for kundene ved avtaleinngåelse.

Tvisteløsning og prosedyre

Alle virksomheter kan risikere å komme opp i ulike former for tvister. GRØSFJELD Advokatfirma har mange års erfaring i håndtering av tvister. Firmaet har et løsningsorientert fokus, og arbeider for å finne utenrettslige løsninger hvor partene kan komme frem til enighet. I praksis skjer dette gjerne gjennom forhandlinger eller utenrettslig mekling hvor firmaet kan bistå.

Advokat Kjell Erik Grøsfjeld er også sertifisert som advokatmekler av Den norske advokatforening, og kan bistå som mekler i tvister og annen uenighet mellom næringsdrivende og privatpersoner. Grøsfjeld står også oppført på listen over advokatmeklere til Stavanger tingrett. Se mer under nettsiden: mekling.no.

Dersom utenrettslige løsninger ikke er aktuelle, har GRØSFJELD Advokatfirma lang erfaring med prosedyre for ulike domstoler samt rettsmegling.

Beredskap og krisehåndtering

Det knytter seg ulike typer risiko til alle typer virksomheter. Noen virksomheter har planer for beredskap dersom uventede hendelser og kriser oppstår, bl.a. fordi det er krav til beredskap i lovgivning. Selv om det ikke stilles like strenge krav til beredskap til alle virksomheter, så vil det være en fordel for virksomheten å ha beredskap på å håndtere uventede hendelser og kriser. Når uventede hendelser og kriser oppstår, har mange virksomheter behov for å tilkalle ekstern kompetanse som kan bistå med håndteringen.

GRØSFJELD Advokatfirma har erfaring med beredskap og krisehåndtering med særlig fokus på å håndtere rettslige spørsmål, bl.a. i kontakt med offentlig tilsynsmyndigheter og ulike operative virksomheter, herunder Forsvaret. Advokat Kjell Erik Grøsfjeld har også gjennomført et program i Kriseledelse ved Norges Handelshøyskole (NHH Executive).

Granskning og faktaundersøkelse

Når bestemte situasjoner oppstår, så kan det være aktuelt å gjennomføre granskning eller faktaundersøkelse. Hjemmel for bruk av slike prosesser kan være aksjelovgivningen eller arbeidsmiljøloven.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå som uavhengig rådgiver i slike prosesser, evt. i samarbeid med andre profesjonelle rådgivere.

Eiendomsjus

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med eiendomsjuridisk rådgivning innen eiendomsutvikling, byggeprosjekter, eiendomstransaksjoner og eiendomsforvaltning.

Nedenfor følger en oversikt over diverse eiendomsjuridisk kompetanse.

Reguleringssaker

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av reguleringsarbeid. I reguleringsprosessene er det viktig å gjøre et godt forarbeid og vurdere ulike strategier for å lykkes å komme frem til en mest mulig optimal reguleringsplan.

Reguleringsplaner gir rettigheter og plikter som gir rettslige rammer for parten og det offentlige i senere byggesaker, og det er derfor viktig å få avklart de rettslige grensene for plankartet og bestemmelsene.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår også i høringsprosesser i relasjon til naboer og ulike offentlige myndigheter i planprosessene.

Grunnerverv og ekspropriasjon

Mange blir berørt av grunnerverv og ekspropriasjon i ulike situasjoner. Slike prosesser kan være krevende for de som er involvert. Grunnerverv er ofte en forutsetning for å kunne gjennomføre utbyggingsprosjekter, og GRØSFJELD Advokatfirma bistår både utbyggere og grunneiere i forbindelse med avklaring av utmålingsprinsipper og grunnervervsprosessen forøvrig.

Mange saker lar seg løse gjennom forhandlinger, mens innløsning, avtaleskjønn og ekspropriasjon kan være aktuelt i andre tilfeller. GRØSFJELD Advokatfirma bistår i slike prosesser hvor både menneskelige forhold, forhandlingsstrategi og forståelse for offentlige prosesser er av stor betydning ved siden av de faktiske og rettslige sider av den konkrete saken.

Utbyggingsavtaler og refusjon

I forbindelse med utbygging inngår gjerne utbygger en utbyggingsavtale med en kommune hvor bl.a krav til opparbeidelse av teknisk infrastruktur reguleres nærmere. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å kreve refusjon etter reglene i plan- og bygningsloven. GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå i forhandlinger om utbyggingsavtaler og i prosesser vedrørende krav om refusjon.

Byggesaker

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av byggesaker. Det gjelder både rådgivning i forbindelse med prosjektutvikling og i selve byggesaksprosessen ovenfor det offentlige, herunder klagebehandling.

Byggekontrakter og entrepriseforhold

Ved nyoppføring eller rehabilitering av bygg er byggekontrakter sentrale for både entreprenører og byggherrer. Et viktig spørsmål å ta stilling til i planleggingsfasen er hvilken entrepriseform som er hensiktsmessig i det aktuelle tilfellet og hvilke standardkontrakter som bør komme til anvendelse. Kontraktene vil også regulere nærmere hva hver av partene skal yte. Det er ikke uvanlig at det oppstår uenighet om hva som skal leveres fra entreprenøren og det er derfor viktig at partene har et bevisst forhold til kravspesifikasjonen.

GRØSFJELD Advokatfirma kan gi råd i forbindelse med inngåelse av byggekontrakter og den videre oppfølgingen av disse under byggeprosjektet samt sluttoppgjør og mangelssaker.

Mangelssaker

Ved kjøp og salg av eiendom og andre formuesgoder så hender det at det avdekkes feil og mangler. Det er viktig å fremme krav så tidlig som mulig, og GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med å vurdere mulige krav og evt. fremme slike krav mot selger på vegne av kjøper. I andre sammenhenger representerer firmaet selger i å bestride urettmessige krav på vegne av selger.

Eiendomstransaksjoner

Overdragelse av eiendom kan gjennomføres på ulike måter. Det mest vanlige er overskjøting av grunnbokshjemmel, men i næring er det mest aktuelt med overdragelse av aksjene i eiendomselskap som eier den aktuelle eiendommen. GRØSFJELD Advokatfirma har lang erfaring med bistand i forbindelse med overdragelse av eiendom og kan bistå med bl.a. nødvendig klargjøring i forkant av salg, undersøkelser før kjøp (Due Diligence) og utarbeidelse av kjøpekontrakter.

Sameier og borettslag

Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål i forbindelse med ulike sammenslutninger som eierseksjonssameier, ordinære sameier og borettslag. I forbindelse med en ny utbygging bør en vurdere hvilken sammenslutningsform som er mest hensiktsmessig før sammenslutningen etableres, men en rekke rettslige spørsmål kan også oppstå etter at sammenslutningen er etablert.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning til utbyggere, styrer og sameiere/andelseiere ved behov.

Sameier og borettslag

Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål i forbindelse med ulike sammenslutninger som eierseksjonssameier, ordinære sameier og borettslag. I forbindelse med en ny utbygging bør en vurdere hvilken sammenslutningsform som er mest hensiktsmessig før sammenslutningen etableres, men en rekke rettslige spørsmål kan også oppstå etter at sammenslutningen er etablert.

GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning til utbyggere, styrer og sameiere/andelseiere ved behov.

Leieforhold

Mange virksomheter eier ikke lokaler selv, og leier isteden lokaler av andre, for eksempel en profesjonell eiendomsforvalter. Det kan oppstå en rekke rettslige spørsmål ved etablering og avslutning av leieforhold, samt mens leieforholdet løper.

GRØSFJELD Advokatfirma tilbyr juridisk bistand til både utleiere og leiere.

Naboforhold

Både virksomheter og privatpersoner kan komme i situasjoner hvor det er behov for avklaringer av forholdet til naboeiendommer. Det er heller ikke uvanlig at det oppstår tvister i naboforhold. I mange tilfeller vil det være behov for dialog og mekling, mens det i andre tilfeller er nødvendige med rettslige prosesser.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med både rådgivning og tvisteløsning i nabosaker.

Rettigheter til fast eiendom

Ulike begrensede rettigheter til fast eiendom er svært vanlig. Typiske eksempler kan være bruksrettigheter (servitutt) som veirett eller parkering. Selv om det ikke er noe krav om tinglysing i norsk rett, er det vanlig å sørge for tinglysing slike rettigheter på eiendommer for å sikre rettsvern mot tredjemann.

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med etablering og tinglysing av rettigheter på fast eiendom, samt avklaring av rekkevidden på etablerte rettigheter. Firmaet gir også råd i forbindelse med spørsmål om etablering av rettigheter gjennom hevd samt avvikling og sletting av rettigheter.

Forretningsjus

GRØSFJELD Advokatfirma bistår med juridisk rådgivning til ulike virksomheter samt privatpersoner innen bestemte fagområder. Firmaet har hovedfokus på bygge- og eiendomsjus, men bistår også klienter med generell forretningsjuridisk rådgivning innen bl.a. avtale- og kontraktsrett, arbeidsrett, selskapsrett, pengekravsrett, panterett, IT- og immaterialrett og generell forvaltningsrett.

Nedenfor følger en oversikt over de ulike generelle kompetanseområdene.

Avtaler og kontrakter

Avtaler og kontrakter spiller en sentral rolle i forretningslivet og samfunnet forøvrig. Mange virksomheter undervurderer viktigheten av skriftlige avtaler og kontrakter, og risikerer tvister som følge av etterfølgende uenighet mellom partene. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse, forhandling og inngåelse av avtaler og kontrakter. Firmaet bistår også i reforhandling av avtaler og tvisteløsning hvor det oppstår uenighet.

Aksjeselskap og andre sammenslutninger

Sammenslutninger som aksjeselskap og andre selskap, for eksempel ansvarlig selskap, reguleres av diverse lovgivning. De mest aktuelle lovene er aksjeloven og selskapsloven. GRØSFJELD Advokatfirma bistår eiere, styre og administrasjon vedrørende selskapsrettslige spørsmål av ulik karakter. Firmaet kan også gi råd vedrørende spørsmål om god eierstyring og selskapsledelse (Corporate Governance).

Pengekrav og inndrivelse

Mange virksomheter er avhengige av å sikre seg finansiering eller andre ytelser på ulike måter. I slike sammenhenger er det gjerne aktuelt å inngå låneavtaler og skaffe seg sikkerhet for kravene. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med utarbeidelse og inngåelse av låneavtaler og gjeldsbrev. I tillegg bistår firmaet med å sikre pengekrav på ulike måter, for eksempel gjennom pantsettelse, garantistillelse eller kausjonering. Firmaet bistår med inndrivelse av fordringer på vegne av kreditorer.

Arbeidsrett

Det kan reise seg ulike rettslige problemstillinger i arbeidsforhold. GRØSFJELD Advokatfirma bistår med rådgivning i alle faser av et arbeidsforhold; inngåelse av arbeidskontrakter ved etablering og avklaring av grensene for arbeidsgivers styringsrett mens arbeidstaker er ansatt. Firmaet kan også bistå ved omorganisering, nedbemanning samt oppsigelser.

Erstatning og forsikring

De fleste utsettes for ulike typer risiko for at økonomisk tap kan inntre. I mange tilfeller vil virksomheter tegne forsikring som sikkerhet for risikoen, men dette er ikke alltid tilfellet.  Når skade og tap foreligger, er det uansett naturlig å vurdere krav mot skadevolder eller forsikringsselskap.
GRØSFJELD Advokatfirma bistår med vurdering av mulige erstatningskrav og fremmer krav mot forsikringsselskap samt andre aktuelle virksomheter hvor det er aktuelt. Firmaet bistår også i tilfeller hvor virksomheter mottar erstatningskrav hvor enten størrelsen på kravet, eller kravet som helhet, bestrides.

IT-kontrakter og immaterielle rettigheter

IT-kontakter er dynamiske kontrakter og gjelder teknologi som kan virke fremmed for mange. Denne typen kontakter skiller seg derfor fra andre kontraktstyper. GRØSFJELD Advokatfirma kan bistå med rådgivning i forbindelse med inngåelse og gjennomføring av IT-anskaffelser både for leverandører og virksomheter som anskaffer IT-programvare og -utstyr samt mer omfattende IT-system. Firmaet har også erfaring med rådgivning i forbindelse med immaterielle rettigheter som varemerke samt markedsføringsrett.

Andre saksforhold?

Virksomheter og privatpersoner vil kunne ha behov for et stort spekter av behov for juridiske tjenester. Dersom GRØSFJELD Advokatfirma ikke har den nødvendige kompetanse for den aktuelle saken, så kan firmaet være behjelpelig med å anbefale andre som kan bistå.

Kontakt

GRØSFJELD Advokatfirma AS, org.nr. 918 785 728

Telefon: +47 46430234
E-postadresse: advokat@grosfjeld.com
Internett: grosfjeld.com
 

Postadresse: Postboks 6521, 4087 STAVANGER
Besøksadresse: Badehusgata 37, 8. etasje, STAVANGER

Svankevigå Business Park

Badehusgata 37
STAVANGER

Personvernerklæring

Vi har forpliktet oss til å ta vare på ditt personvern. Du kan gå til de fleste Web-sidene våre uten å gi oss noe informasjon om deg selv. Men noen ganger trenger vi informasjon for å gi deg tjenester som du ber om, og denne erklæringen om vern av personlige opplysninger gir opplysninger om innsamling av data og bruk av data i slike situasjoner.

Innsamling av personlige opplysninger

Vi samler også inn enkelte opplysninger om maskinvaren og programvaren din. Disse opplysningene kan være: IP-adresse, Web-lesertype, operativsystem, domenenavn, tilgangstid og henvisende Web-områdeadresser. Denne informasjonen brukes til å drive tjenesten, opprettholde kvaliteten på tjenesten og gi generell statistikk for bruken av vår nettside.

Underleverandører

Våre underleverandører av maskinvare eller programvare har vi databehandleravtaler med. Dette sikrer at vern om dine persondata omfattes av gjeldende lover.

Cookies

Vi bruker cookies kun for å forbedre brukeropplevelsen samt sørge for at de valgene du har foretatt huskes. Disse slettes ved neste oppstart av din nettleser. I tillegg lastes cookies fra Google Analytics som vi benytter til å analysere bruksmønster av nettstedet. Ingen personlige opplysninger eller annen informasjon lagres fra vår side.

Bruk av personlige opplysninger

Vi bruker de personlige opplysningene til følgende formål: For å sikre at området dekker dine behov. For å levere produkter og tjenester, som nyhetsbrev, spesialtilbud og annen informasjon som du ber om eller kjøper. For å hjelpe oss med å lage og publisere innhold som er relevant for deg. For å varsle deg om nye varer, spesialtilbud, oppdatert informasjon og andre nye tjenester fra oss, hvis du ber om det.

Kontroll av personlige opplysninger

Når du registrerer deg, eller på annen måte gir oss personlige opplysninger, vil vi ikke dele denne informasjonen med tredjeparter uten din tillatelse. Informasjonen vil bare bli brukt til formålene nevnt ovenfor. Hvis du registrerer deg, forteller du oss også hvordan og om du vil at vi skal kommunisere med deg.  Ved å bruke grosfjeld.com godtar du at GRØSFJELD Advokatfirma AS og Google behandler opplysninger om deg på den måten og til det formålet som er angitt her. Du kan avvise eller trekke tilbake din aksept for bruk av informasjonskapsler på din datamaskin ved å endre innstillingene i nettleseren. Ønsker du å endre eller slette personlig informasjon om deg selv kan du når som helst kontakte oss om dette.

 

WordPress-tema av Sircon